Konferansa Davet

Pek çok ülkede, bölgesel olarak, madencilik ve enerji sektörünün gelişimi ile ekonomik gelişimi arasında doğrudan ilişki olduğuna dair somut örnekler bulunmaktadır. Madencilik ve enerji sektörü, doğrudan gelir yaratmasının yanında, düşük maliyette girdi sağlaması bakımından da faaliyetlerin yapıldığı bölgedeki sanayinin gelişimine katkı sağlamakta, önemli bir istihdam yaratmakta, yöre insanının mesleki ve teknik yeteneklerini artırmaktadır.

Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomik ve kültürel zenginliğe sahip, tarihsel önemi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bölge Petrol, Kömür, vb kaynaklar konusunda zengin olduğu gibi bir çok akarsuya ve güneş enerjisi yoğunluğuna sahiptir. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bir çok baraj yapılmış ve Bölgenin sahip olduğu zengin petrol, kömür, vb kaynaklar nedeniyle de birçok Termik Santral ve bir adet Rafineri kurulmuştur.

Maden ve enerji potansiyeli bakımından büyük önem taşıyan bölgede, madencilik sektörünün akılcı planlamalar çerçevesinde canlandırılmasının, bölgenin ekonomik ve toplumsal yaşamı üzerinde son derece olumlu etkileri olacağı açıktır. Bu hususta gereken çalışmaların zaman kaybedilmeden yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yoksulluğun azaltılması ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde madencilik ve enerji sektörünün önemi son derece belirgindir. Bu bağlamda, Bölgemizde mevcut yer altı ve yer üstü zenginliklerin değerlendirilmesi ve yaratıcı yatırım modellerinin oluşturulması için araştırma çalışmalarının yapılmasına destek vermek gerekmektedir.

Geçmişte güvenlik gerekçesi ile ertelenmiş ve ardından yavaş ilerlemekte olan bu araştırmalar hızlandırılmalıdır. Bölgenin madencilik kolunda sahip olduğu bu kaynakları eğer hammadde olarak düşünürsek, uygun çıktıların oluşabileceği bir üretim planlaması ile özellikle Ortadoğu pazarını da iyi kullanarak, ürünleri birer marka haline getirebilen araştırmaların yapılması, politika önerilerinin oluşturması ve bunları yaparken bu zenginliklerin asıl sahibi bölge insanının bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Bölgede bu enerji kaynaklarının, istihdam ve katma değer yaratan, çevreye ve işçi sağlığına duyarlı yatırımların yapılması gelecekteki enerji arz güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı ile bölgenin maden ve enerji potansiyelinin ve işletiminin ortaya konularak, gerek ülke, gerekse bölgenin gelişimine en yüksek yararı sağlayacak şekilde sözkonusu kaynakların kullanım olanaklarının saptanması amaçlanmıştır.

Bu konferansta,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin maden ve enerji kaynakları,
Bölgede yaşanan sorunların maden ve enerji sektörüne yansımaları,
Madencilik ve enerji sektörünün sanayileşmedeki rolü,
Madencilik ve enerji politikaları ve mevzuatı,
Bölgede yapılan yatırımların değerlendirilmesi konuları tartışılacaktır.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu Adına,

Ülker AYDIN
Başkan